5S – Ressursisäästlik töökeskkond

5S on LEAN parendustööriist, mis toob esile ja eemaldab väärtust mitte lisavad kulukohad füüsilistes ja digitaalsetes töökohtades.
  • Modome
  • Juhtimine,Tootmine
  • 1 õppetundi /0 testi
  • 0h : 1 min

Kuidas luua kaasaegne ja kuluefektiivne töökeskkond läbi kogu organisatsiooni

5S on LEAN parendustööriist, mis toob esile ja eemaldab väärtust mitte lisavad kulukohad füüsilistes ja digitaalsetes töökohtades.

Sellel koolitusel saad põhjaliku ülevaate ühele LEAN metoodika peamisele tööriistale, 5S. Alates selle metoodika väljatöötamisest osana Toyota Management System (TMS) on ressursisäästlik suhtumine olnud loomuliku osana paljudes töökohtades. Tänapäeval on sellesse kaasatud ka meie digitaalsed töökohad n ö arvutite sees. Kuluefektiivsete printsiipide rakendamine ei ole piiratud vaid tööeluga ning leiab oma koha ka eraelus ja hobitegevuses. Eesmärk selle metoodika rakendamisel on leida üleliigsed tegevused ja kulukohad ning need elimineerida kindlustades, et nad ei kordu. Selleläbi luuakse uus töökeskkond, kus väärtus lisavad toimingud suurenevad ilma segavate tegevuste ja ajakaotusega.

Õppekavarühm: Tootmine, Juhtimine

Õppekava kogumaht ak. tundides (45min): 4 ak/h (sh moodulid, testid ja omatöö)

Koolituse algus: Koheselt peale ostu sooritamist

Õppekava koostamise alus: 5S koolitaja

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, operaatorid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, vahetuse vanemad, liinitöölised, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja kestus: Koolitus koosneb õppemoodulitest ja seotud testidest. Koolituse kestus ei ole määratud

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne ning vajalik on digikeskkonnale ligipääsetavat seadet, nt arvuti, tahvel, mobiil vms ning internetiühendus

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada osalejale õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: 5S süsteemi mõisted, sisu, tähendus ja tõlgendus. Erinevate etappide rakendus, adaptsioon ja siduvus. Läbiviimise organiseerimine, meeskonna loomine, dokumentatsioon. Töökoha primaar ja sekundaaralade määratlus, väärtustloovate tegevuste optimeerimine, ressursiraiskamise piiramine, märgistused ja sildid, vastutusalad, ühisalade korrashoid, sorteerimine koos karantiinladude haldusega, moodulite testid ja moodulisisesed harjutused

Õppemeetod: Koolitus toimub e-õppena Modome koolitusplatvormil. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja etapijärgselt on moodulitega seotud testid

Iseseisev töö: Koolituses esineb iseseisvaid harjutusi mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt tuvastada 5S metoodika vajadust, juhendada ja kaasata seotuid isikuid, viia läbi kõik viis etappi, jälgida metoodika protsesse, valida sobiva lähenemise ja lahenduse metoodika järgselt tekkinud probleemidele, luua metoodikale vastav töökeskkond koos sobiva märgistuse, sildistuse ja suunaga. Oskab protsessi dokumenteerida ja talletada.

Õpingute lõpetamise tingimusteks on: Läbitud videomoodulid ja piisavas mahus õigesti vastatud testiküsimusi iga mooduli järgselt.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Mittesaavutamisel kuid üle poole testidest rahuldavale tasemele vastanud õppijale väljastatakse osalustõend. Osalust kontrollitakse e-õppe keskkonnas vastavalt kasutajakonto alt läbiviidud tegevused.

 

Koolitaja andmed: Esko Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

289.00EUR 359.00EUR

Eelteadmised

Pole nõutud.
 

Seotud ametikohad

0.0
Keskmine Hinnang
Koolituse Õppekava
Sellel koolitusel pole saadaval ühtegi arvustust