Privaatsustingimused

Modome Learning veebikeskkonda kasutades usaldate meile oma isikuandmeid ja me oleme võtnud endale kohustuse hoolitseda nende andmete eest parimal võimalikul moel, sest meie kasutajate usaldus on meie jaoks väga oluline.

Me suhtume andmete privaatsusesse tõsiselt ja kogume neid teie käest ainult selles ulatuses, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks. Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. Modome Learning ei töötle GDPR määruses defineeritud tundlikke isikuandmeid.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eskil OÜ, Puiestee 18-1, Tartu, reg kood: 14908737. (edaspidi Modome Learning).

Käesolev privaatsustingimus selgitab, miks ja kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame, töötleme, kaitseme ja puudutab veebikeskkonda https://www.modome.ee (edaspidi veebikeskkond) teenuste kasutust.

Veebikeskkonnas teenuseid kasutama hakates aktsepteerib kasutaja, et ta on Modome Learning isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvunud, nendest aru saanud ja nendega nõustunud.

Privaatsustingimustega nõustumisel annab kasutaja Modome Learning´le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Kasutaja võib alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega.

1. Mõisted

1.1. Isikuandmed – füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed.

1.2. Isikustamata andmeid – anonüümitud andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.

1.3. Kasutajakonto – pääsuõigus Modome Learning veebikeskkonda ja võimaldab kasutada sealseid teenuseid.

1.4. Kasutajad – kõik isikud, kes külastavad Modome Learning veebikeskkonda ja tarbivad teenuseid.

1.5. Teenused – kõik Modome Learning poolt pakutavad tooted ja teenused.

1.6. Privaatsustingimused ehk isikuandmete töötluse põhimõtted – käesolev dokument, mis reguleerib kuidas Modome Learning töötleb isikuandmeid.

1.7. Kolmas osapool – isik või organ, kes on sõltumatu Modome Learning ja kasutaja vahelises suhtes.

1.8. Kasutaja tagasiside – kasutaja arvamuse avaldus millegi, näiteks teenuse kohta.

1.9. Küpsis – väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse.

1.10. GDPR – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

1.11. Isikuandmete töötlemine – Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum: kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise ja levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas?

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

2.1. Andmed, mida esitate Modome Learning veebikeskkonnas või mujal (näiteks e-mailiga)

Näiteks, kui registreerute Modome Learning kasutajaks ehk loote endale kasutajakonto, muudate oma profiili sätteid või kasutate sooduskoodi kursuse ostmisel:

Kontaktandmed

Nimi

Isikukood

E-posti aadress

Salasõna

Profiili pilt

Tagasiside

Nõusolek andmete turunduslikuks kasutamiseks

Sooduskood

2.2. Andmed, mille kogume teenuste kasutamise käigus.

Teenuste kasutamisest lähtuvalt võime koguda järgmiseid andmeid:

Kasutusinfo

Seade, brauser, operatsioonisüsteem, IP aadress, geograafiline asukoht, millelt veebikeskkonna teenuseid kasutati

Kasutaja käitumine veebikeskkonnas

Küpsiste andmed

Tehingud Modome Learning keskkonnas (sooritatud ostud)

Ostetud koolitused

Ostuhind

Ostu sooritamise aeg

Makseviis

Kasutaja tegevused, käitumised ja eelistused veebikeskkonnas ( Google Analytics)

3. Kuidas me isikuandmeid kasutame ja miks?

Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Samuti reguleerib käesolev dokument, kuidas Modome Learning isikuandmeid töötleb.

Kogutud isikuandmete abil saame kasutajatele osutada paremat ja personaalsemat teenust:

Teenuste osutamiseks veebikeskkonnas

Kasutaja konto loomiseks ja kasutaja identifitseerimiseks

Kasutajaga suhtlemiseks

Turunduslikuks kasutamiseks:

Uudistest ja kampaaniatest teavitamiseks

Uudiskirjade edastamiseks. Kui kasutaja ei soovi olla meie uudiskirja loendis, võib ta sellest igal ajal loobuda ning ennast adressaatide hulgast eemaldada

Personaalsete soodustuste tegemiseks

Veebikeskkonna külastatavuse statistika koostamiseks

Kasutaja tegevuste, käitumiste ja eelistuste monitoorimiseks veebikeskkonnas

Kasutajakogemuse hindamiseks ja parandamiseks

Kasutaja tagasiside analüüsiks

Tehtud tehingutest väljavõtete tegemiseks õigusaktide nõuetest tulenevalt

Võime koguda ka andmeid kasutaja tegevuste kohta meie veebikeskkonnas. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebikeskkonna, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kasutajate paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kellele osutab Modome Learning teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kolmandaks osapooleks on:

Koolituste autorid

Maksete vahendusteenuse pakkuja Maksekeskus AS

Veebimajutuse osutaja

Ja teised tulevased partnerettevõtted

Modome Learning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Me ei müü isikuandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid pahatahtlikel eesmärkidel.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele.

4. Kuidas hoitakse isikuandmeid?

Me hoiame kasutajate isikuandmeid Google Datastore’is. Google’i andmetöötluse põhimõtete ja turbega saab tutvuda siin.

5. Kuidas me tagame isikuandmete kaitse ja turvalisuse?

Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel.

Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid meetmeid riskide maandamiseks.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad, väldiksid isikuandmete lubamatut avaldamist või mittekohast kasutamist ja töötleksid isikuandmeid ausalt ja seaduslikult.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Säilitamise lõpetamisel ja kasutajakonto kustutamisel kustutame isikuandmed jäädavalt. Kasutajakonto kustutamiseks tuleb saata sooviavaldus e-kirjaga aadressile info@modome.ee

Veebikeskkond ja sellega seotud andmed asuvad Radicenter veebimajutuse keskkonnas

6. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Isikuandmeid säilitab Modome Learning kuni 5 aastat alates viimasest veebilehe külastusest, kasutajakonto tähtajalisest aegumisest või kuni kasutaja otsustab kasutajakonto kustutada.

Andmeid, mida Modome Learning on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Modome Learning õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

7. Küpsiste kasutamine

Nagu enamik teisi veebilehti, kasutab ka Modome Learning veebikeskkond „küpsiste“ tehnoloogiat, et parandada kasutajakogemust e-keskkonnas ja on mõningatel juhtudel vajalik e-keskkonna tervikliku funktsionaalsuse toimimiseks.

Küpsised (ingl keeles cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Rohkem loe küpsiste kasutamisest allpool.

8. Küpsiste eeskiri

Küpsised (ingl k cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.

Kasutaja saab igal ajal loobuda küpsiste kasutamisest muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsised võivad olla sinu valikul brauseri seadetes keelatud.

Küpsiste kasutamist jälgides saame parandada meie e-keskkonna ja elektrooniliste teenuste toimimist. Näiteks küpsiste abil ei pea kasutaja sisestama oma kasutajanime ja parooli iga kord, kui ta meie e-keskkonda sisse logib.

Küpsiste abil saame informatsiooni näiteks selle kohta, missugused on meie veebilehe kõige populaarsemad osad, missugustele veebilehtedele lähevad meie kasutajad edasi või missugustelt veebilehtedelt nad tulevad ning kui kaua nad on meie e-keskkonnas.

Kasutame küpsiseid statistika koostamiseks meie e-keskkondade ja elektrooniliste teenuste külastajate arvu kohta ning hindame reklaami tõhusust.

Meie lehtedel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel.

Küpsiste abil saame samuti koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi.

9. Kasutaja õigused

Teil on kontroll oma isikuandmete üle, millest tulenevalt on teil õigus oma isikuandmetega tutvuda, taotleda meilt isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, õigus isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Kasutaja tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada kasutaja seadete alt.

Teil on õigus avaldada soovi kasutajakonto kustutamiseks. Selleks tuleb saata sooviavaldus e-kirjaga aadressile info@modome.ee.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile meie tegevuse kohta isikuandmete töötlemise osas (https://www.aki.ee ).

10. Muud tingimused

Modome Learning jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kasutajaid.

11. Meie kontakt

Kõigi privaatsusteate või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust klienditeeninduse aadressil info@modome.ee.

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasti küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.