Kasutustingimused

Palun lugege enne Eskil OÜ (edaspidi “meie” ja/või “Modome Learning”) hallatava veebilehe https://www.modome.ee (edaspidi “veebikeskkond” või “õppeplatvorm”) kasutamist hoolikalt läbi teenusetingimused (edaspidi “Tingimused”). Kasutaja (edaspidi “teie” või “Kasutaja”) on juriidiline või füüsiline isik, kes on loonud Modome veebikeskkonnas kasutajakonto ja on veebikeskkonda sisse loginud ning tarbib infot ja teenuseid, mille on Modome Learning teinud kättesaadavaks õppeplatvormil.

Palun pange tähele, et alates esimesest hetkest, kui hakkate oma Modome Learning õppeplatvormi kasutajakontot (edaspidi “Kasutajakonto”) ja meie teenuseid (edaspidi “Teenus”) kasutama, nõustute, et käesolevad Tingimused ja muud dokumendid, millele siin on sõnaselgelt viidatud, on siduvad. Sellega nõustute, et olete neid tingimusi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Palun kontrollige neid tingimusi ja veenduge, et mõistate kehtivaid tingimusi. Kui te ei nõustu kõigi Tingimustega, ärge kasutage Modome Learning teenuseid.

1. Mõisted

1.1. Kasutajakonto – pääsuõigus Modome Learning õppeplatvormile ja võimaldab kasutada sealseid teenuseid.

1.2. Kasutajad – kõik isikud, kes külastavad Modome Learning veebikeskkonda ja tarbivad Teenuseid olles eelnevalt end õppeplatvormile sisse loginud.

1.3. Külastajad – kõik isikud, kes külastavad Modome Learning veebikeskkonda kuid ei oma Kasutajakontot või ei ole end õppeplatvormi sisse loginud.

1.4. Autorid – kõik isikud, kes on mõne Modome Learning koolituste autoriks.

1.5. Sisu – kõike see, mida Modome Learning veebikeskkond sisaldab.

1.6. Teenused – kõik Modome Learning poolt pakutavad tooted ja teenused.

1.7. Kolmas osapool – isik või organ, kes on sõltumatu Modome Learning ja kasutaja vahelises suhtes.

1.8. Tellitud koolitused – kasutaja ostetud koolitused.

1.9. Õppematerjal – koolituste õppevideod, õppetekstid, enesekontrolli testid ja ülesanded.

1.10. Ostja – müügitehingu osapool, kes on sooritamas või sooritanud ostu..

2. Teenusepakkuja

Modome Learning https://www.modome.ee juriidiline isik on Eskil OÜ, Puiestee 18-1, Tartu, reg kood: 14908737.

Meiega kontakteerumiseks saatke e-kiri aadressile info@modome.ee.

3. Teenus ja toode

Modome Learning pakub veebipõhist e-õppe õppeplatvormi teenuseid oma Kasutajatele ja on e-õppe partner koolituste autoritele.

Modome Learning veebikeskkonnas loetakse toodeteks koolitusi.

Kõigil külastajatel ja kasutajatel on juurdepääs enne ostu sooritamist põhjalikule koolituse sisu kirjeldusele ja autori iseloomustusele.

Koolituse ostmiseks on eelnevalt vajalik kasutajakonto loomine.

Iga Modome Learning koolitus koosneb ligikaudu kümnest õppetunnist. Iga õppetund sisaldab videot, õppematerjali ja lühikest enesekontrolli testi. Sageli annavad koolituste autorid ka praktilisi ülesandeid iseseisvaks lahendamiseks.

4. Õppeplatvormi kasutamine

Õppeplatvormi kasutamist reguleerivad Modome Learning Tingimused. Palun lugege need läbi, kuna need sisaldavad teid puudutavaid õigusi ja kohustusi.

Modome Learning teenuseid saate kasutama hakata peale kasutajakonto loomist ja sisse logimist.

Teie vastutate oma õppeplatvormi konto parooli ja kõigi selle parooliga õppeplatvormis sooritatavate tegevuste eest.

Te nõustute kolmandatele osapooltele oma parooli mitte avaldama. Te peate meid koheselt teavitama, kui avastate mis tahes turvalisuse rikkumise või teie konto volitamata kasutamise.

Te võite Modome Learning õppeplatvormi kasutada vaid seaduslikel eesmärkidel. Te ei tohi õppeplatvormi kasutada mis tahes viisil, mis on vastuolus mis tahes kohaldatava kohaliku, riikliku või rahvusvahelise seaduse või regulatsiooniga.

Ühtlasi nõustute te veebikeskkonna  mis tahes sisu või osa mitte paljundama, taastootma, kopeerima või müüma, kuna tegu on Tingimuste rikkumisega. Modome Learning omab täieliku omandiõigust kogu veebikeskkonna intellektuaalsele sisule mis tahes vormis ning igasugune väärkasutus teavitatakse edasi õiguslikele organitele.

Teil on õigus avaldada soovi kasutajakonto kustutamiseks. Selleks tuleb saata sooviavaldus e-kirjaga aadressile info@modome.ee

5. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

Modome Learning kasutab ja töötleb teie isikuandmeid vastavalt meie Privaatsustingimustele. Palun lugege meie Privaatsustingimused läbi.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eskil OÜ, Puiestee 18-1, Tartu, reg kood: 14908737.

Modome Learning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

6. Ostu sooritamine

Modome Learning õppeplatvormile on kasutajal võimalik osta vaid juurdepääsu (tähtajalist kasutuslitsentsi) Modome Learning koolitustele. Teenuse hind ja kättesaadavus võivad muutuda ja Modome Learning ei pea muutustest ette teatama. Ostjale kehtib hind, millega ta on Modome Learning veebikeskkonnas tehingu sooritanud.

Modome Learning´ul on õigus kasutuslitsents tühistada ja teenuse osutamine peatada, kui ostja ei järgi teenuse kasutamise tingimusi.

Toetatud makseviisid: Eesti pangalingi maksed: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, COOP. Ja Visa/MasterCard kaardimaksed.

Maksete sooritamise valuutana aktsepteerime eurot.

Kuidas ostu sooritada?

1 Koolituse ostmiseks on vajalik Ostjal Modome Learning õppeplatvormile sisse logida.

2 Koolitust tutvustaval lehel otsida ülesse “Koolituse hind” ja “Osta veebikoolitus” nuppu vajutada.

3 Seejärel kuvatakse ostu kinnitus kus on välja toodud ostetava toote (koolituse või pileti) nimi ja ostuhind. Ostjal tuleb nõustuda kasutustingimustega, et jätkata.

4 Seejärel suunatakse Ostja Maksekeskus platvormile. Modome Learning edastab maksete teostamiseks vajalikud Ostja isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5 Maksekeskus platvormil kuvatakse Ostjale veelkord ülevaadet tellimusest ja võimalikud makseviisid. Kui Ostja on valinud sobiva makseviisi, siis ta saab jätkata makse teostamist vajutades nuppu “Maksa”.

Seejärel Ostja:

6 Suunatakse Panka makset teostama kui ta valis makseviisiks ühe pangalinkidest või täidab kaardimakse vormi kui ta valis makseviisiks ühe kaardimakse viisidest.

7 Pärast edukat makse sooritamist kuvatakse Ostjale teade, et makse teostatud ja saadame ostu kinnitava e-kirja. Müügitehing loetakse sellega sooritatuks.

8 “Tagasi kaupmehe juurde” link suunab Ostja tagasi Modome Learning veebikeskkonda tema profiilile kus Ostja leiab ostetud koolituse ja omab juurdepääsu koolituse õppematerjalidele.

Ostetud koolitused kõigi õppematerjalidega on kasutajale kättesaadavad tema kontol. Ostetud koolitused jäävad kasutaja kontole kogu tähtajalise kasutamislitsentsi ajaks. Autori soovil võime ostetud kursustele lisada märke, et selles sisalduv teave on aegunud.

7. Müügilepingust taganemine

Vastavalt võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 71 ei kohaldata taganemisõigust tehingutele, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

Kuna kõigi koolituste põhjalik kirjeldus ja autorite iseloomustus on tehtud kättesaadavaks kasutajale, siis eeldame, et kasutaja on koolituse sobivuses veendunud enne ostu sooritamist ja ostuhind ei kuulu tagasimaksmisele, kui koolituse sisu ja õppematerjalid ei vastanud ootustele.

8. Vastutus ja vaidluste lahendamine

Ostjal on võimalik teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Puuduse avastamisel peab ostja sellest kohe teavitama Modome Learning e-posti aadressile info@modome.ee. Hilisemaid pretensioone Modome Learning ei rahulda.

Ostja võib pöörduda teenuse osutamisel tekkinud vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitse Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

9. Omand ja intellektuaalne omand

Te nõustute ja kinnitate, et kõik intellektuaalse omandi õigused, sealhulgas, aga mitte ainult, Teenuse ja õppeplatvormiga seotud autoriõigused, patendid, kaubamärgid, tekst, graafika, logod, ikoonid ja pildid kuuluvad Modome Learning ja selle partneritele.

Te ei tohi kasutada, kopeerida, jagada, muuta või luua muudetud töid, avalikustada, kuvada, saata või postitada mis tahes Teenuse osa mis tahes eesmärgil.

Kui kirjalikult ei ole vastupidiselt kokkulepitud, ei anna teie ligipääs Teenusele, Tootele ja õppeplatvormile, nende kasutamine ja valdamine mis tahes intellektuaalse omandi õiguseid ei teile ega mis tahes kolmandale osapoolele.

10. Õppematerjalide autoriõigused

Kõik Modome Learning kursuste materjalid on autoriõigusega kaitstud ja nende materjalide edasimüümine ja/või levitamine kolmandatele osapooltele autoriõiguste rikkumine. Rikkumise puhul võib õiguste omaja nõuda kahju hüvitamist ja õigusvastase kasutamise lõpetamist.

Modome Learning kinnitab kõikide teoste või muu materjali levitusõiguse olemasolu Modome Learning veebikeskkonnas.

11. Kolmandad osapooled

Meie veebikeskkond ja Teenused võivad sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele. Me ei vastuta mis tahes kolmanda osapoole veebilehe kättesaadavuse või sisu eest.

Kolmandate osapoolte teenuste, veebilehtede kasutamiseks võivad kehtida kolmanda osapoole kasutustingimused.

12. Piiratud vastutus

Modome Learning ei ole vastutav kahju eest, mida õppeplatvorm teile tekitab. Samuti ei ole Modome Learning vastutav kaudse, tuleneva, juhusliku kahju eest mida võib seostada Teenuses oleva informatsiooni kasutamisega, sõltumata sellest, kas kahjud on seadusega kooskõlas või vastuolus, isegi kui Modome Learning´ut on teavitatud sellistest kahjudest.

Mõned jurisdiktsioonid ei võimalda vastutuse piiramist või välistamist juhuslike või tulenevate kahjude eest, mistõttu mõned eespool nimetatud piirangud ei pruugi teie jaoks kehtida.

13. Muud tingimused

Modome Learning jätab endale õiguse Teenust muuta või sellest loobuda ette teatamata.

Te nõustute, et Modome Learning ei garanteeri pidevat, katkematut või turvalist juurdepääsu meie Teenusele, kuna Teenuse toimimist võivad häirida või kahjustada paljud tegurid või asjaolud, mis ei kuulu meie kontrolli alla, näiteks interneti levi katkestused.

Modome Learning jätab endale õiguse teha muudatusi kasutustingimustes, teavitades sellest kasutajaid.

14. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest.

Kasutaja ja Modome Learning vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Modome Learning keeldub Kasutaja kaebuse rahuldamisest või Kasutaja ei ole Modome Learning poolt pakutava lahendusega nõus ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib Kasutaja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile või Harju Maakohtule.