7 QCT – kvaliteedi mõõtetööriistad

  • Modome
  • Tootmine
  • 12 õppetundi /11 testi
  • 1 h: 21 min

Seitse kvaliteedikontrolli tööriista

II Maailmasõja järgses Jaapanis leidis aset tugev kvaliteedi ja tootlikuse revolutsioon ning tekkis vajadus kasutada kiireid ja arusaadavaid tööriistu ressursisäästlikuse mõõtmiseks. Insener ja teadlane Kaoru Ishikawa töötas välja seitsmest tööriistast koosneva kogumi, mida hakati kutsuma seitsmeks kvaliteedikontrolli tööriistaks. Nendeks on Faktikogum, Kategoriseerimine, Kalasaba diagramm, Pareto diagramm, Histogram, Suhtediagramm ja Trend diagramm. Tänases tootmiskeskkonnas on heal kvaliteedi- ja tootmisjuhil nende kasutamine enesestmõistetav ja kombineerides erienvaid tööriistu on võimalik tuvastada ja suhtestada erinevaid tõrkeid ja probleeme ning vähema ressursikoormusega nende tagajärgi vähendada.

Õppekavarühm: Tootmine, Juhtimine

Õppekava kogumaht ak. tundides (45min): 5 ak/h (sh moodulid, testid ja omatöö)

Koolituse algus: Koheselt peale ostu sooritamist

Õppekava koostamise alus: 7QCT (Seven Quality Control Tools) koolitaja

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, operaatorid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, vahetuse vanemad, liinitöölised, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja kestus: Koolitus koosneb õppemoodulitest ja seotud testidest. Koolituse kestus ei ole määratud

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne ning vajalik on digikeskkonnale ligipääsetavat seadet, nt arvuti, tahvel, mobiil vms ning internetiühendus

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada osalejale õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Seitsme tööriista selgitus, tähendus ja sisu. Erinevate tööriistade eraldiseisev kasutamiskeskkond ja väljund. Tööriistade koostöö mõju ja valik erinevates olukordades. Algandmete kogumise viisid ja kasutus. Diagrammide koostamine, esitamine ja tõlkimine. Otsuste juhtimise viisid. Erinevad viisid faktikogumi ja andmebaasi koostamiseks. Stoppaja analüüsi koostamine. Väärtusahela protsessi tõlgendamine- Frekventsanalüüsi ja “spageti”-diagrammi koostamine ja tõlgendamine. Kategoriseerimine, selle alused, klassid ja suunad. 6M mõjufaktorid kalasaba diagrammis. Histogrammide erisused ja nende tõlgendamine. Kahe mõjufakori suhte diagramm koostmaine ja tõlgendus. Trenddiagrammi koostamine. Igale tööriistale on moodulisiseselt ka harjutused.

Õppemeetod: Koolitus toimub e-õppena Modome Learning koolitusplatvormil. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja etapijärgselt on moodulitega seotud testid

Iseseisev töö: Koolituses esineb iseseisvaid harjutusi mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt tuvastada 7QCT tööriistade valikut probleemse olukorra või praagi esinemise korral. Tunneb seitsme tööriista kasutusalasid, vajaduspõhisust ja rakendusliku väärtust. Oskab läbi viia relevantseid andmekogumeid ja nende abil kasutada tööriistu ühe või mitme koosmõjul. Tunneb iga tööriista eraldiseisvat üksikväärtust ning oskab iseseisvalt kohandada tööriista selleks sobivas töökeskkonnas.

Õpingute lõpetamise tingimusteks on: Läbitud videomoodulid ja piisavas mahus õigesti vastatud testiküsimusi iga mooduli järgselt.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Mittesaavutamisel väljastatakse õppijale osalustõend. Osalust kontrollitakse e-õppe keskkonnas vastavalt kasutajakonto alt läbiviidud tegevused.

 

Koolitaja andmed: Esko Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

299.00EUR 399.00EUR

Eelteadmised

Pole nõutud.
 

Seotud ametikohad

0.0
Keskmine Hinnang
Koolituse Õppekava
Sellel koolitusel pole saadaval ühtegi arvustust