8D raport- täielik parendusprotsess

  • Modome
  • Juhtimine,Tootmine
  • 0 õppetundi /0 testi
  • 0h : 0 min

Koolitus on lisamisel: September 2021

Lisa ennast Modome Learning uudiskirja ja saad esimesena teada, kui see koolitus kohal on! 

8D- Täieliku parendusprotsessi distsipliinid

Autotööstusest (Ford, 1986) välja arendatud parendussüsteem, kus kaheksasse etappi on mahutatud täieliku parendusprotsessi erinevad ja üksteisest sõltuvad protsessid. Need kaheksa etappi on: Ristfunktsionaalse meeskonna loomine, Probleemikirjeldus, Esmaste tegevuste implementeerimine, Juurpõhjuste analüüs (RCA), Jäävlahenduste leidmine (PDCA, Jäävlahenduste rakendamine), Korduvvigade ennetus (FMEA), Tulemuste jagamine. Kasutusel on ka üheksas distsipliin, Ettevalmistus, mis on oluline planeerimisprotsess ja mis on kaasatud ka koolituses. Distsipliinide eesmärk on tuvastada vigade ja tõrgete tekkepõhjused, määrata nende tõsidus ja ulatuvus, piirata kolmes etapis (akuutne, lühiajaline ja jääv) probleemide mõjusust, luua parendustegevused jäävlahenduste poole, rakendada jäävlahendused võimalikult ressursisäästlikult, kinnitada, et parendustegevused on edukad ja probleemide korduvtekke risk on maandatud ning lõpuetapis tulemused salvestada, jagada ja arhiveerida, meeskonna edu tähistamine ja positiivse parendustegevuste õhkkonna saavutamine.

See koolitus sisaldab täismahus ka koolitusi “RCA- Juurpõhjuste analüüs” ja “FMEA- Ennetav probleemilahendus” Need koolitused on niivõrd olulised 8D metoodika omastamisel, et koolituse koostamisel lisati need selle koolituse alla. Koolituse edukalt läbinud õppija, saab vastavad tunnistused ka nende koolituste kohta.

Õppekavarühm: Tootmine, Juhtimine

Õppekava kogumaht ak. tundides (45min): 12 ak/h (sh moodulid, testid ja omatöö)

Koolituse algus: Koheselt peale ostu sooritamist

Õppekava koostamise alus: 8D koolitaja

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja kestus: Koolitus koosneb õppemoodulitest ja seotud testidest. Koolituse kestus ei ole määratud

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne ning vajalik on digikeskkonnale ligipääsetavat seadet, nt arvuti, tahvel, mobiil vms ning internetiühendus

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada osalejale õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Erinevate 8D etappide sisu, koosluse ja järjestuse teadmist, tuvastada 8D rapordi koostamise vajadust ja mahtuvust. Osata alustada 8D metoodika rakendamist ja kontrollitult lähtudes raporti maatriksi järgi täita etappide sisesed ülesanded ning teha lõppjäreldused. Vajaliku ristfunktsionaalse meeskonna loomine ja nende juhendamine 8D metoodikas ja eesmärkides. Probleemi lahenda eri rollid. Meeskonna eri suurused, eesmärgid ja eelised. Meeskonna koosluse mõju parendustegevustele. Probleemikirjelduse 5W2H süsteem. Ajutise ohjeldusplaani loomine. Juurpõhjuste (RCA) meetodi tundmine ja rakendamine. Panus-kasu diagrammi kasutamine. Poka Yoke lahenduste metoodika tundmine. Ajutormi läbiviimine ja metoodika. Kriteeriumimaatriksi koostamine ja rakendus. Esmauuringute osakaal parendustegevustes. PDCA metoodika tundmine ja rakendus. Ennetusmetoodika (FMEA) tundmine ja rakendus. Alusinformatsiooni kogumine ja tähtsus ennetavas parendusprotsessis. Üksikpunkt juhendi koostamine ja kasutus. Meeskonna positiivse tulemuse talletamine, edastamine ja jagamine. Koolituses on mitmeid harjutusi ja näidisfailid 8D, FMEA jt tabelitest ja maatriksitest.

Õppemeetod: Koolitus toimub e-õppena Modome Learning koolitusplatvormil. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja etapijärgselt on moodulitega seotud testid

Iseseisev töö: Koolituses esineb iseseisvaid harjutusi mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab määratleda 8D metoodika vajadust ja ristfunktsionaalse meeskonna suurust ja kooslust. Tunneb (D metoodika erinevaid etappe, nende sisu, mõju, järjestust ja nõudeid. Oskab juhendada kolme etapilist probleemiulatuvuse piiramist (kohene, lühiajaline ja pikaajaline). Teab erinevusi töögrupi ja meeskonna vahel ning suudab määratleda ristfunktsionaalse koosluse puhul vajaliku 8D metoodilise tegevuskava ülesannete järjestust. Teab ristfunktsionaalse meeskonna eeliseid, nt kõrgem läbivuskompetents, laiem tööroll, parem mõtteviis ja järeldussuutlikus ning eeliseid erinevates planeerimisfaasides, nt muudatustefaasis, investeerimisfaasis jt. Oskab kasutada 5W2H metoodikat ning dokumenteerida vastused. Oskab koostada ajutist ohjeldusplaani. Omab teadmisi kuidas arendada tõenduspõhiseid jäävlahendusi.

Tunneb ajutormi läbiviimise metoodikat ning suudab meeskonnas juhendada vastavat tegevust. Teab kuidas koostada ja rakendada kriteeriumimaatriksit ning teha järeldusi. Teab esmauuringu kooslust, tähtsust ja kasutustala. Tunneb PDCA metoodikat ja oskab seda rakendada. Tunneb alusinformatsiooni uuendamise vajadust ja oskab juhendada uuendusprotsessi. Oskab koostada Storytelling metoodikas parendusraportit. Oskab koostada üksikpunkti juhendit.

Koolituse läbinu oskab hinnata vajadust FMEA läbiviimiseks ja ette valmistada selle tegevuse alustamiseks vajalikud tegevused. Oskab grupi siseselt juhendada FMEA protsessi ning vajadusel koostada mahukam ristfunktsionaalne meeskond. Oskab täita töötabelit ning juhendada riskihindamise protsessi meeskonnas. Pärast riskituvastuse etappi oskab koolituse läbinu, koos ristfunktsionaalse meeskonnaga viia läbi parendusettepanekute loomist ja elluviimist. Määrab tähtajad, vastutavad isikud ja kinnitab tegevused lõppenuks.

Koolituse läbinu oskab iseseisvalt alustada juurpõhjuste analüüsi kasutades erinevaid selgitustööriistu. Oskab läbi viia kalasaba diagrammi aluseks olevat meeskonnasisest ajutormi protsessi. Koostab ja tõlgendab protsessikaarti ning suudab lähtudes selle analüüsist tuvastada võimalike juurpõhjuste tekitajaid. Saab aru “peidetud tehas” väljendist ning oskab tööriistade abil indikeerida kus selline ressursikulu organisatsioonis või väärtusahelas tekib. Saab aru ja oskab rakendada põhjus-tagajärg mõtlemisviisi ning koostada vastav maatriks tabel. Loob juurpõhjuste analüüsi metoodikale vastavalt seoste ja põhjustajate koondvaate edasiste parenduste tegevuste aluseks.

Õpingute lõpetamise tingimusteks on: Läbitud videomoodulid ja piisavas mahus õigesti vastatud testiküsimusi iga mooduli järgselt.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Mittesaavutamisel väljastatakse õppijale osalustõend. Osalust kontrollitakse e-õppe keskkonnas vastavalt kasutajakonto alt läbiviidud tegevused.

 

Koolitaja andmed: Esko Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

699.00EUR
Osta veebikoolitus!

Eelteadmised

Pole nõutud.
 

Seotud ametikohad

0.0
Keskmine Hinnang
Sellel koolitusel pole saadaval ühtegi arvustust