FMEA- Ennetav probleemilahendus

  • Modome
  • Juhtimine,Tootmine
  • 9 õppetundi /8 testi
  • 1 h: 20 min

FMEA- Ennetav probleemilahenduse analüüs

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) on tööriist ja meetod mille abil tuvastada erinevate võimalike tõrgete osakaalu, mõju ja ulatuvust ning nende riski tekkefaktorit vähendada või elimineerida. FMEA läbiviimise aluseks on luua ristfunktsionaalne meeskond kelle koostöö väljundiks on toote või protsessi puudujääkide ja riskide tuvastamine, nende mõju hindamine ja parendusettepanekute ja -tegevuste koostamine ja läbiviimine. FMEA süsteem tugineb kolmel tõrke identifikaatoril- tõsidus, sagedus ja avastatavus mille järgi arvutatakse tõrke riskiväärtus. Lähtudes nendest tuvastatud väärtustest täidetakse FMEA maatrikstabel ning luuakse riski elimineerimise pingerida ja tegevuskava. Koolitusel käiakse läbi kogu FMEA protsess ning õppematerjal sisaldab näidis FMEA tabelit

Õppekavarühm: Tootmine, Juhtimine

Õppekava kogumaht ak. tundides (45min): 4 ak/h (sh moodulid, testid ja omatöö)

Koolituse algus: Koheselt peale ostu sooritamist

Õppekava koostamise alus: FMEA koolitaja

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja kestus: Koolitus koosneb õppemoodulitest ja seotud testidest. Koolituse kestus ei ole määratud

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne ning vajalik on digikeskkonnale ligipääsetavat seadet, nt arvuti, tahvel, mobiil vms ning internetiühendus

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada osalejale õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Tuvastada ja hinnata võimalike toote/protsessi tõrkeid ja nende tõrgete ohtu/mõju ahelas. Tuvastada meetmeid, mis vähendavad/väldivad selliste tõrgete teket. Anda alust vajalike toote/protsessi parendustele ja lähtestada parendusprotsesse. Tuvastada kohti, kus erilisi tegevusi on vaja lähtudes kvaliteedijuhtimisest ja kontrollist. Anda alust ennetava ja parendava hoolduse planeerimiseks. Kindlustada protsessi iga etapi korrektset täitmist. Osata kokku panna ristfunktsionaalset meeskonda. Juhendada ja juhtida FMEA protsessi lähtudes seotud töötabelist. Viia läbi riskifaktorite mõjususe hindamist protsessis. Koolitus sisaldab harjutusi, näidiseid ja töötabelit.

Õppemeetod: Koolitus toimub e-õppena Modome Learning koolitusplatvormil. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja etapijärgselt on moodulitega seotud testid

Iseseisev töö: Koolituses esineb iseseisvaid harjutusi mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab hinnata vajadust FMEA läbiviimiseks ja ette valmistada selle tegevuse alustamiseks vajalikud tegevused. Oskab grupi siseselt juhendada FMEA protsessi ning vajadusel koostada mahukam ristfunktsionaalne meeskond. Oskab täita töötabelit ning juhendada riskihindamise protsessi meeskonnas. Pärast riskituvastuse etappi oskab koolituse läbinu, koos ristfunktsionaalse meeskonnaga viia läbi parendusettepanekute loomist ja elluviimist. Määrab tähtajad, vastutavad isikud ja kinnitab tegevused lõppenuks.

Õpingute lõpetamise tingimusteks on: Läbitud videomoodulid ja piisavas mahus õigesti vastatud testiküsimusi iga mooduli järgselt.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Mittesaavutamisel väljastatakse õppijale osalustõend. Osalust kontrollitakse e-õppe keskkonnas vastavalt kasutajakonto alt läbiviidud tegevused.

 

Koolitaja andmed: Esko Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

249.00EUR 349.00EUR

Eelteadmised

Pole nõutud.
 

Seotud ametikohad

0.0
Keskmine Hinnang
Koolituse Õppekava
Sellel koolitusel pole saadaval ühtegi arvustust