RCA- Juurpõhjuste analüüs

  • Modome
  • Tootmine
  • 8 õppetundi /7 testi
  • 1 h: 30 min

RCA Juurpõhjuste analüüs

Üks põhjapanevamaid teooriaid Täieliku Kvaliteedijuhtimise (TQC) koolkonnas on juurpõhjuste tähtsus parendustegevustes. Teooria kohaselt peab igasugune parendustegevus nii ennetusprotsessis kui optimeerimisel põhinema vajadusel. Vajadus omakorda tuleneb põhjustest ehk teisisõnu põhjustajatest. Juurpõhjused on need mõjufaktorid mille toel on või eeldatavalt saab olema mingi problemaatiline tagajärg mis viib tõrgete, vigade ja praagini. Juurpõhjus käivitab kogu tõrkeprobleemi ahela ja selle väljaselgitamine võib tuua suurema kasuteguri kui ainult otsese probleemi kõrvaldamine.

Õppekavarühm: Tootmine, Juhtimine

Õppekava kogumaht ak. tundides (45min): 4 ak/h (sh moodulid, testid ja omatöö)

Koolituse algus: Koheselt peale ostu sooritamist

Õppekava koostamise alus: RCA Root Cause Analysis koolitaja

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, operaatorid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, vahetuse vanemad, liinitöölised, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja kestus: Koolitus koosneb õppemoodulitest ja seotud testidest. Koolituse kestus ei ole määratud

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne ning vajalik on digikeskkonnale ligipääsetavat seadet, nt arvuti, tahvel, mobiil vms ning internetiühendus

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada osalejale õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Juurpõhjuse ja otsese põhjuse erinevused. Juurpõhjus, põhjus, põhjustaja, mõjutaja, mõjufaktor, tagajärg terminite selgitus ja tõlge. Tööriistade: 5Miks, Y=f(x), Kalasaba, Protsessikaart, Põhjus-Tagajärg maatriks ning (FMEA) selgitus, kasutus ja koostöö selgitamine. “Peidetud tehas” tekke selgitus ja selle mõjufaktorid. Protsessikaardi koostamine ja terminid. 6M mõjufaktorid kalasaba fiagrammis. Kalasaba diagrammi tõlgendus, kasutus ja selgitus. Kalasaba liigendküsimuste kasutamise kord. Põhjus-tagajärg sisend- ja väljundfaktorite koostamine ja tõlgendus. Maatriksi tabeli koostamine ja täitmine (koos näidetega). Moodulisisesed harjutused.

Õppemeetod: Koolitus toimub e-õppena Modome Learning koolitusplatvormil. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja etapijärgselt on moodulitega seotud testid

Iseseisev töö: Koolituses esineb iseseisvaid harjutusi mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab iseseisvalt alustada juurpõhjuste analüüsi kasutades erinevaid selgitustööriistu. Oskab läbi viia kalasaba diagrammi aluseks olevat meeskonnasisest ajutormi protsessi. Koostab ja tõlgendab protsessikaarti ning suudab lähtudes selle analüüsist tuvastada võimalike juurpõhjuste tekitajaid. Saab aru “peidetud tehas” väljendist ning oskab tööriistade abil indikeerida kus selline ressursikulu organisatsioonis või väärtusahelas tekib. Saab aru ja oskab rakendada põhjus-tagajärg mõtlemisviisi ning koostada vastav maatriks tabel. Loob juurpõhjuste analüüsi metoodikale vastavalt seoste ja põhjustajate koondvaate edasiste parenduste tegevuste aluseks.

Õpingute lõpetamise tingimusteks on: Läbitud videomoodulid ja piisavas mahus õigesti vastatud testiküsimusi iga mooduli järgselt.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Mittesaavutamisel väljastatakse õppijale osalustõend. Osalust kontrollitakse e-õppe keskkonnas vastavalt kasutajakonto alt läbiviidud tegevused.

 

Koolitaja andmed: Esko Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

249.00EUR 329.00EUR

Eelteadmised

Pole nõutud.
 

Seotud ametikohad

0.0
Keskmine Hinnang
Koolituse Õppekava
Sellel koolitusel pole saadaval ühtegi arvustust