1. Üldsätted

1.1 Eskil OÜ Modome Learning (edaspidi Modome Learning) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Modome Learning pakub erinevatel teemadel nii praktilisi kui ka teoreetilisi koolitusi.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppijatega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

• Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Modome Learning viib läbi koolitusi veebikeskkonnas ning tellimisel tellija juures või kokkulepitud sobilikul pinnal.

• Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ja on väljundipõhine.

3.3 Modome Learning koolitusprogrammide õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

• õppekava nimetus;

• õppekavarühm;

• õpiväljundid;

• õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

• õppe kogumaht, sealhulgas moodulite ja testide osakaal;

• õppe sisu;

• õppekeskkonna kirjeldus;

• õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

• lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

• koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

• Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolitusi viivad läbi vastava erialase ja töökogemusega koolitajad. Koolitajad peavad olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Koolitaja peab koostama iga koolituse jaoks koolitusmaterjalid vastavalt õppekavale.

4.3 Koolitaja esitab Modome Learning juhtkonnale peale koolituse koostamist ja aktiveerimist koolituse käigus laekunud tagasisidet koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

• Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Isikustatud kasutajakonto alt saab õppija anda tagasisidet elektrooniliselt

5.2 Tagasiside vastuseid analüüsitakse ning tulemuste põhjal tehakse vastavad parendused ja muudatused tulevastes koolitustes.