Täiskasvanute koolituste läbiviimise kord

1. Õppekorralduse alused

1.1. Eskil OÜ Modome Learning (edaspidi pidaja) poolt asutatud täiendkoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanudhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Pidaja korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub reeglina koolitaja õppekeskkonnas. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolituste vormis aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus digiplatvormil, füüsilised koolitused koolituskalendri alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused on valdavalt veebikoolitused, kokkuleppel on võimalik ka füüsiline koolitus.

1.6. Õppetöö toimub eesti keeles.

1.7. Pidajal on õigus teha füüsiliste koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitusele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.8. Õppekorralduse aluseks on pidaja poolt kinnitatud õppekavad, kus on määratletud:

1. Õppekava nimetus;

2. Õppekavarühm;

3. Õpiväljundid;

4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5. Õppe kogumaht, sealhulgas moodulite ja testide osakaal;

6. Õppe sisu;

7. Õppekeskkonna kirjeldus;

8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimisel on ette nähtud õppematerjalid;

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

1.9. Muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

2. Koolitusele registreerumine 

2.1.Kursusele tuleb eelnevalt kasutajakonto registreerida. Registreerimine toimub läbi kodulehe, modome.ee

Kasutajakonto loomiseks vajalik info: õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e- posti aadress, isikukood, arve saaja aadress ja nimi. Peale konto loomist saadetakse vastav kinnitus õppija e- posti aadressile

2.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on pidaja kodulehel.

2.3. Kasutajakonto siseselt saab õppija valida sobiva koolituse ning teostada makse maksekeskuse moodulis.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

3.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on pidaja kodulehel loonud kasutajakonto ning kes on tasunud õppemaksu/koolituse arve.

3.2. Õppetööst osavõtt kajastub pidaja registris.

3.3  Koolitus on õppeplatvormil aktiivne 6 kuud pärast ostu sooritamist.

4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

4.1. Koolituse lõppedes ja õpiväljundite omandamise korral väljastatakse pidaja poolt tunnistus koolitusel osalejale. Kui õppe käigus õpiväljundite hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud, väljastatakse tõend.

4.2. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.

5. Koolituse katkestamine

5.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamisel on mõjuv põhjus, siis saab pidaja pikendada õppeperioodi.

6. Koolituse eelarve ja koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumise aluseks on arvestuslik kulu ühe osaleja kohta koolitusel ja koolituse eest võib tasuda tellija või koolitusel osaleja.

6.2. Koolituse eest tasumine toimub enne koolituse algust maksekeskuse moodulis. Arve/koolitusel osalemise kinnitus saadetakse e-posti teel.

7. Õppija õigused ja kohustused

7.1. Õppijal on õigus: 1. Nõuda kvaliteetset koolitust; 2. Saada teavet pidaja õppekorralduse ja õppekava kohta; 3. Nõuda õppemaksu tagastamist pidaja poolsetest põhjustest tingitud ärajäänud koolituse eest; 4. Lahkuda omal soovil koolituselt enne õppeperioodi lõppu, sel juhul õppemaksu ei tagastata; 5. Saada koolituse lõpus koolitusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

7.2. Õppija on kohustatud: 1. Osalema õppetöös; 2. täitma pidaja ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi 3. Tegutsema hädaolukorras ( tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja pidaja töötajate korraldustele; 4. Hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja pidaja vara; 5. Käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele. 6. Haldama koolitusel kasutatud ja esitatud materjale ainult enda tarbeks lähtudes koolitaja intellektuaalse vara õigustele.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse õppijate väljaarvamine tähendab tema kasutajakonto ligipääsu kustutamist Koolitusele, millele vormistab pidaja käskkirja.

Koolituselt arvatakse välja enda kohta teadlikult valeandmete esitamise korral, intellektuaalse vara edastamisel või koolitusarve tasumata jätmisel. Füüsilise koolituse sisekorraeeskirjade ning käitumisreeglite eiramisel või õppija tervisliku seisundi sobimatuse korral arstliku hinnangu alusel.

8. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

8.1. Koolitajad peavad olema valdkonna spetsialistid, omama ainele vastavat koolitust või töökogemust ning valdkonnasisest kogemust.

9. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

9.1. Eskil OÜ Modome Learning kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e- post, osaleja telefon ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolitustunnistusel/koolitusel osalemise tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikukaitse seadusele §6.